นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง

รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเถิน

kk
ข้อมูล ศพก. ปี2564
แผนงานโครงการ ปี 64
ปฏิทินปฎิบัติงานปี 64
 

ิ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rerearch : R2R) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความ และการนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


วันที่ 22 มิถุนายน 2565

นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเถิน มอบหมายให้ นางสาวจุรีพร วิเชีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ร่วมกับ กศน. ตำบลแม่มอก ณ วัดบ้านหัวน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


วันที่ 21 มิถุนายน 2565

นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเถิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ณ วัดแม่ปะดอย หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเถินมีการให้บริการคลินิกพืช ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืช แจกสารชีวภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราเมตาไรเซียม ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
นางสาวประไพศรี บุรีคำ เกษตรอำเภอเถิน ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาการประเมินผลลงมติครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน
ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทร. 054-291657