ติดต่อเรา


ชื่อ - นามสกุล
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง
ตำบลล้อมแรด และ ตำบลแม่ปะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
088-2671632
นางสาวจุรีพร วิเชีย
ตำบลแม่มอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
083-2042649
นายศารทูล สมาศิลป์
ตำบลเถินบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
093-9094637
นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย
ตำบลแม่วะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
085-0757995
นายอดิศักดิ์ อะปินะ
ตำบลแม่ถอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
082-6447983
นางสาวเกศรา แก้วก้อน
ตำบลนาโป่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
089-9557960
นายนิพิชฌน์ อูทอง
ตำบลเวียงมอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
085-8701819
นางพรทิพย์ ปันแกว่น
ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

081-2881687

 

Home