นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง

รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเถิน

kk
ข้อมูล ศพก. ปี2564
แผนงานโครงการ ปี 64
ปฏิทินปฎิบัติงานปี 64
 

วันที่ 29 เมษายน 2565

นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเถิน มอบหมายให้ นายศารทูล สมาศิลป์ และนางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP แปลงใหญ่ผักตำบลเถินบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ระบบส่งเสริมการเกษตร(T & V System) การพัฒนาแปลงใหญ่ผักตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
นางสาวประไพศรี บุรีคำ เกษตรอำเภอเถิน ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาการประเมินผลลงมติครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน
ถนนพหลโยธิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทร. 054-291657